Skip to content

Підручник «Комунікативні навички лікаря» під ред. О.С. Чабана

PL

Комунікативні навички лікаря підручник О.С. Чабан

Підручник «Комунікативні навички лікаря»

Кожна професія, яка передбачає взаємодію в системі «людина ― людина», ґрунтується на навичках спілкування. Якщо ж говорити про медицину та взаємодію медичного персоналу з пацієнтами, то розуміння, усвідомлення, навчання та опанування цих навичок стають вельми значущими, а подекуди й вирішальними в подальшій реалізації власної фаховості: діагностиці, формуванні прихильності (особливо у варіанті «терапевтичний альянс»), лікуванні та реабілітації.

Олег Созонтович Чабан, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор медичних наук, академік Академії наук вищої освіти України

Саме тому предмет «Комунікативні навички лікаря» стає рівноцінним за значенням та важливістю для практичних навичок як лікаря, так й інших медичних працівників кожної медичної спеціальності. Можна бути суперфахівцем, володіти унікальними техніками медичних маніпуляцій, знати напам’ять клінічні настанови та протоколи, щоденно вдосконалювати свою фаховість і мистецтво лікування, але все це втрачатиме ефективність, якщо лікар не зможе донести свої знання й уміння до пацієнта.

Доволі часто мотивація на лікування, ефективна комунікація стають тією базою, на якій поступово вилаштовується складна система діагностики та лікування. Врешті-решт ефективна комунікація — це довіра до лікарів та співучасть пацієнта в терапевтичних діях і реабілітації, це створення мети «життя без хвороби», мотивація на зміну якості життя на краще.

Викладання клінічних дисциплін у медичному виші створює ситуацію, коли студенти швидко формують своєрідну фахову мову, наповнену термінологією, специфічними виразами, медичним сленгом. Це поступово призводить до того, що у взаємодії з пацієнтом студентові, а потім і лікареві буває важко перелаштуватися на «звичайну» мову, просто й доступно пояснювати свої думки, ефективно долучати пацієнта до лікування. Не менш значущою стає ситуація грамотного та психологічно амортизаційного повідомлення неприємних новин для пацієнта та його близьких, зокрема про важкі та складні діагнози, про смерть пацієнта тощо. В таких випадках на лікаря покладається особлива відповідальність, і без знання специфічних навичок комунікації тут не обійтись.

Викладання курсу «Комунікативні навички лікаря» достатньо стандартизоване та є обов’язковим у країнах з високорозвиненою медичною допомогою і високим рівнем медичної освіти. За цим предметом студенти складають досить серйозні іспити ― як теорію, так і практичні навички.

Для прикладу наведемо фахові вимоги (компетентності лікаря-випускника) лікаря у Великій Британії. Як можна помітити, слова «ефективна комунікація з пацієнтами, родичами…» обов’язкові, як і демонстрація відповідних клінічних навичок, які оцінюють на іспитах для отримання сертифіката лікаря.

У 2016 році вперше в Україні за ініціативи викладачів кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії на чолі із завідувачем кафедри, професором, доктором медичних наук Олегом Созонтовичем Чабаном було розроблено навчальну програму з професійного спілкування «Комунікативні навички лікаря» для студентів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та проведено перші практичні та лекційні заняття.

Уже п’ять років поспіль дисципліна «Комунікативні навички лікаря» викладається на додипломному (студентам у рамках навчальної програми) та післядипломному (лікарям-практикам на курсах підвищення кваліфікації) рівнях. Це дало змогу зібрати найбільш цінну і практично корисну інформацію з медичної комунікації для спеціалістів у сфері охорони здоров’я.

Саме тому в підручнику «Комунікативні навички лікаря» авторський колектив кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця доклав максимум зусиль, щоб не лише передати все те, що напрацьовано нашими колегами з університетів Євросоюзу та Північної Америки, але й доповнити їхні здобутки нашими власними надбаннями і досвідом викладання цього предмета, а також результатами наших наукових досліджень у цій галузі медицини.

У підручнику розглянуто:

  • алгоритми професійної комунікації лікаря з пацієнтом, родиною хворого, в медичному середовищі (з колегами);
  • чинники, що впливають на встановлення та підтримання контакту з пацієнтом і формування в нього прихильності до лікування;
  • тактику і стратегію в типових ситуаціях лікувально-діагностичної взаємодії (пацієнти з ознаками психічного стресу, неадаптивна поведінка у лікуванні);
  • шляхи профілактики та подолання медичних конфліктів;
  • організацію робочого часу лікаря з позицій тайм-менеджменту;
  • шляхи й засоби профілактики професійної дезадаптації та емоційного вигорання і багато іншого!

Варто зазначити, що авторський колектив підручника ― це передусім лікарі-практики, які мають великий клінічний досвід і щодня у своїй професійній діяльності залучені до медичної комунікації, психоосвіти та навчання медичного персоналу на робочих місцях у закладах охорони здоров’я: Олег Чабан, Олена Хаустова, Галина Науменко, Інна Мухаровська, Цира Абдряхімова, Ірина Коваль, Віталій Омелянович, Азізе Асанова, Дарія Сапон, Віталій Безшейко, Лідія Трачук, Анна Олійник, Катерина Клебан, Леся Сак, Дмитро Ассонов, Антоніна Дорохіна, Ірина Франкова.

Упевнені, що підручник стане в пригоді студентам, магістрам, інтернам та лікарям усіх спеціальностей. І останнє наше побажання у вигляді слогану: «Людина перетворилась на особистість завдяки спілкуванню. Вчіться спілкуватися! І спілкуйтеся фахово! Тоді ви дійсно станете ефективними спеціалістами!»

Підручник «Комунікативні навички лікаря»

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЇ У ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Розділ 1. Професійна комунікація в практичній діяльності лікаря.

Розділ 2. Структура професійної комунікації.

Розділ 3. Алгоритм професійного спілкування лікаря з пацієнтом.

Розділ 4. Алгоритми навичок професійного спілкування в окремих клінічних ситуаціях.

КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Розділ 5. Типові ускладнення комунікації в діаді «лікар ― пацієнт» залежно від особистісних рис та психічного стану хворих.

Розділ 6. Кризові та конфліктні ситуації у взаємодії «лікар ― пацієнт».

Розділ 7. Особливості комунікативних навичок в окремих напрямках медицини.

Розділ 8. Особливості професійного спілкування лікаря з родичами пацієнтів.

Розділ 9. Професійне спілкування в медичному середовищі.

Розділ 10. Професійна комунікація з психологічно «важкими» пацієнтами в окремих клінічних ситуаціях.

Комунікативні навички лікаря

Повна версія змісту підручника:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-MDFQp4oUqVpA_KwYKOYQ7QlFVxV_AQ_gPaF71RZ4mnIdqA/viewform

УДК 622.6 (075.8)

К 63

Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О. О. Богомольця як підручник для студентів, магістрів та лікарів напряму підготовки 6.050301 «Лікувальна справа», «Медична психологія», «Реабілітологія» (Протокол № 13 від 18.06.2021 р.)

Авторський колектив:

Чабан О. С., Хаустова О. О., Коваль І. А., Абдряхімова Ц. Б., Асанова А. Е., Ассонов Д. О., Безшейко В. Г., Дорохіна А. О., Клебан К. І., Мухаровська І. Р., Науменко Г. М., Олійник А. О., Омелянович В. Ю., Сапон Д. М., Сак Л. В., Трачук Л. Є., Франкова І. О.

Рецензенти:

Пшук Н. Г., д-р мед. наук, проф. (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти);

Маркова М.В., д-р мед. наук, проф. (Харківська медична академія післядипломної освіти, в. о. завідувача кафедри психотерапії)

Замовити книгу можна у видавництві «МЕДПРИНТ» (м. Київ)

e-mail: montag73@gmail.com

тел.: +38 (050) 411 33 61 (Павло Монтаг)

Вартість ― 500 грн.

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение